KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i Danych jest:

MICCO Michał Iżowski
reprezentowaną przez : MICHAŁ IŻOWSKI

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

TOMASZ JAŚLAR

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Złożenia i realizacji zamówienia

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych/ realizacja zamówienia której jak Pani/Pan stroną

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.
Tym podmiotem jest Biuro Rachunkowe Administratora.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane przez 5 lat.

Ma Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

warunkiem podpisanej umowy pobrane dobrowolnie

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu. 

Właścicielem praw autorskich do całości materiałów udostępnianych w tym serwisie jest firma MICCO Michał Iżowski.

Powielanie, publikacja lub przedruk całości lub fragmentów niniejszej strony internetowej wymaga uzyskania uprzednio wyraźnej, pisemnej zgody właściciela strony. MICCO Michał Iżowski nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieuprawnionego wykorzystania jego nazwy, logo lub adresu w działaniach o cechach oszustwa. W przypadku zauważenia lub otrzymania budzącej wątpliwości dokumentacji odwołującej się do MICCO Michał Iżowski lub rzekomo od niego pochodzącej należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do siedziby MICCO Michał Iżowski.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI POCZTY ELEKTRONICZNEJ

MICCO Michał Iżowski dokłada wszelkich starań, by chronić prywatność użytkowników korzystających z jego strony internetowej. Z tego względu dane osobowe przetwarza się wyłącznie za zgodą użytkownika, w celach wyraźnie zaznaczonych w formularzach elektronicznych i nie wykorzystuje się ich w celach marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami. Więcej informacji na ten temat użytkownik znajdzie w polityce prywatności.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA

MICCO Michał Iżowski dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie internetowej były wiarygodne i właściwe. Jednakże nie stanowią one gwarantowanych i autoryzowanych prawnie informacji i w żadnym przypadku MICCO Michał Iżowski nie przyjmuje odpowiedzialności prawnej związanej z wykorzystaniem podanych informacji, jeżeli nie było to odgórnie ustalone. MICCO Michał Iżowski nie gwarantuje, że strona lub serwer, z którego korzysta, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych wpływów. MICCO Michał Iżowski zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian lub uaktualnienia informacji zawartych na stronie bez uprzedzenia i w dowolnym dla siebie czasie. Strony MICCO Michał Iżowski mogą zawierać linki do innych stron niebędących pod kontrolą MICCO Michał Iżowski i w związku z tym firma nie może być w żaden sposób odpowiedzialna za informacje zawarte na tych stronach. Linki z tymi stronami są dostarczane tylko dla wygody użytkownika i ich obecność na stronie w żadnym wypadku nie oznacza, że MICCO Michał Iżowski propaguje ich zawartość.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

MICCO Michał Iżowski na podstawie polityki prywatności, wywiązując się z nałożonego prawem obowiązku informacyjnego dotyczącego przepisów o ochronie danych osobowych dla krajów Unii Europejskiej, informuje:

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: biuro@domynakolach.com

adres pocztowy: MICCO Michał Iżowski, Ogrodowa 1, 38-524 Besko

 

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z jednym lub wieloma zdarzeniami wymienionymi poniżej:

– wypełnienie danych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej w związku z zadawanym nam pytaniem;

– kontakt drogą e-mailową.

Każde takie zdarzenie nazywamy „zawartą z nami umową”.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Stowarzyszenie?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest/było to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

– umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną i wykonania zawartych przez Ciebie z nami transakcji rejestracji i uczestniczenia w organizowanych przez nas wydarzeniach;

– obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

– zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych, zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną;

– obsługi Twoich próśb przekazywanych w szczególności przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonywaniem umowy;

– prowadzenia analiz statystycznych;

– przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, w jaki ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą – chodzi tutaj o możliwość uczestniczenia w naszych wydarzeniach, otrzymywanie newslettera (jeśli go abonowałeś), przesłanie nam wiadomości za pomocą formularza kontaktowego na stronie www itd.

Imię i nazwisko;

Adres e-mail;

Numer telefonu.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować żadnej z powyższych usług. W niektórych przypadkach możemy wymagać od Ciebie podania dodatkowych danych niezbędnych dla nas ze względów prawnych lub organizacyjnych. Będziesz każdorazowo informowany o tym, które dane są dla nas niezbędne i w jakim celu je gromadzimy.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

– w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

– w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

– w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał(a), aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzanych danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

– w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

– przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś(-aś);

– Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Nie udostępniamy danych osobowych.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

– zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

– statystycznych i archiwizacyjnych,

– maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, lub cofnięcia przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Stowarzyszenie zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym przez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Nie przetwarzamy Twoich danych automatycznie ani ich nie profilujemy.